ตู้เย็นกลายร่างฟักไข่

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการนำเทคโนโลยี่มาพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการลดต้นทุนให้มากที่สุดในระยะเวลาเท่าเดิม ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมมาส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เป็นทางเลื่อกในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้เพราะเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่ายในปริมาณมาก ๆ นั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องนำนวัตกรรมมาช่วยในการลดเวลาในการผลิตแบบธรรมชาติ จากปัญหาดังกล่าวทำให้นักศึกษา แผนกวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยการอาชีพพล ได้เล็งเห็นปัญหาและได้คิดค้นตู้ฟักไข่จากโครงตู้เย็นเก่า เพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้สามารถผลิตลูกไก่ได้จำนวนมาก ๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นตู้ฟักไข่ที่สร้างขึ้นจากโครงตู้เย็นเก่าที่สามารถควบคุมและปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำในการฟักไข่ นำไข่เข้าฟักได้ไม่น้อยกว่า 90 ฟอง พิกไข่ได้พร้องกันไม่น้อยกว่า 90 องศาและมีพัดลมเป่าให้อุณหภูมิกระจายอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
1. ได้ตู้ฟักไข่จากโครงตู้เย็นที่สามารถฟักไข่ได้ไม่น้อยกว่า 90 ฟอง
2. ได้ตู้ฟักไข่ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ
3. นักศึกษานำความรู้และทักษะที่ได้มาพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณรงค์ โม้ลีอุตสาหกรรม
2นาย ขจรเดช มิตรอุดมอุตสาหกรรม
3นาย จตุพล รูปเตี้ยอุตสาหกรรม
4นาย เสกสรร อุทัยอันอุตสาหกรรม
5นางสาว สุนีย์รัตน์ สีพันอ้วนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐนันท์ คัตวงศ์ปวส.
2นาย ปัญญา ถำวาปีปวส.
3นาย วุฒิชัย ศรีจันทึกปวส.
4นาย ดุสิต สีครซ้ายปวส.
5นาย รัฐพล คำภาปวส.
6นาย ณัฐวุฒิ เกทะโลปวส.
7นาย สหภาพ บัวนาคปวส.
8นาย พิชัย ชัยชนะปวส.
9นาย ณัฐวุฒิ ศรีชุมปวส.
10นาย ประชาทรัพย์ ไม้แดงปวส.