Healthy Toliet

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

หลายคนคงเคยกลั้นปัสสาวะเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การปวดปัสสาวะขณะรถติด การเดินทางที่ต้องอยู่บนรถเป็นเวลานาน ห้องน้ำสกปรก ไปแคมป์ปิ้งตอนกลางคืนเข้าห้องน้ำมืดไกล ตลอดจนผู้ที่ไม่อยากลุกไปเข้าห้องน้ำกลางดึก ซึ่งการกลั้นปัสสาวะยังอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะหดเกร็งและปวดท้องน้อย กระเพาะปัสสาวะอักเสบและกระเพาะปัสสาวะปริแตก ผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญของการมีอุปกรณ์สำหรับปัสสาวะที่สะดวก สบาย สะอาด และปลอดภัย จึงได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ Healthy Toilet ขึ้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่จะนำไปสู่การกลั้นปัสสาวะดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Healthy Toliet คือ อุปกรณ์สำหรับปัสสาวะที่สะดวก สบาย สะอาด และปลอดภัย ช่วยให้สามารถปัสสาวะได้ในกรณีที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกในการเข้าห้องน้ำ โดยสามารถใช้ซ้ำได้ และมีสมุนไพรดูดซับกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่จะนำไปสู่การกลั้นปัสสาวะดังกล่าว
1. ช่วยให้สามารถปัสสาวะได้ในกรณีที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกในการเข้าห้องน้ำ
2. ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการกลั้นปัสสาวะ
3. ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
4. สะดวก สะอาด ปลอดภัย
5. ดูดซับกลิ่นไม่พึ่งประสงค์
6. ราคาไม่แพง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปาริชาติ เพ็ชรสุขุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว สุดารัตน์ เทพทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย สาธิต คณฑาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อชิรญา ยอดรักปวช.
2นางสาว พลอยไพลิน เพ็ชสังหารปวช.