ทรายไล่ยุง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิศารัตน์ ไปตามหาสามัญ
2นาง สาวิตรี ไชยธงรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง อรัญญา เพียยุระพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง รัศมี รวีนิภาพงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อรทัย เลิศขุนทดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาทิตย์ ไพนอกปวส.
2นาย พงษ์เพชร กุหลาบปวส.
3นางสาว วรัญชญา ภูเมฆปวส.
4นางสาว สายธาร แสนจูปวส.
5นางสาว สุทธิชา สันเสนาะปวส.
6นางสาว พิราวรรณ พิราบุตรปวส.
7นางสาว จิรวดี หิตะวันปวส.
8นางสาว ชนิตา พรมงามปวส.
9นางสาว อัญญะสิริ ทราลำปวส.
10นางสาว เจนจิรา ต้อไธสงปวส.

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ยุงเป็นแมลงที่อยู่ได้ในทุกพื้นที่ที่มีอากาศอบอุ่น เป็นพาหะนำโรคหลายอย่าง เช่น มาลาเรียไข้เลือดออก ก่อให้เกิดโรคระบาดมีการกำจัดหลายวิธี เช่น ยาฉีดกันยุง ยากันยุงแบบใช้จุด ซึ่งถ้าใช้ในปริมาณมาก ก็มีผลต่อสุขภาพ ทางผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรจะทดลองศึกษาสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุง อาทิตะไคร้หอม โหระพา เปลือกส้ม และ ผิวมะกรูด เพื่อที่จะได้รู้ว่าสมุนไพรชนิดไหนมีประสิทธิภาพในการกไล่ยุงได้ผลดีกว่ากัน ทางผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นพัฒนา สูตรอัตราส่วน ที่เหมาะสม ของสมุนไพรในการทำทรายไล่ยุง เพื่อไล่ยุงหรือแมลง โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. มีฤทธิ์ของสมุนไพรไล่ยุง
2.ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการไล่ยุงแทนผลิตภัณฑ์จากสารเคมีลดการเกิดโรคไข้เลือดออก
1. ผลิตภัณฑ์ทรายไล่ยุงสามรถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้
2. เพื่อเป็นการศึกษากระบวนการทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
3. เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ