ข้าวเกรียบดอกงิ้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐชนันท์ ฟักขำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาง ปรวรรณ ทองภูสามัญ
3นาย นิติ เกื้อกูลวงศ์ชัยอุตสาหกรรม
4นาย มานิตย์ มุลาลินน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย อุดมศักดิ์ แจ่มมณีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภัทรพร แสงศรีจันทร์ปวช.
2นาย วชระชัย วรกิจพาณิชย์ปวช.
3นาย ณัฐนนท์ ใชยเนตรปวช.
4นางสาว สุทธิดา สุนันต๊ะปวช.
5นางสาว รุ่งฤดี มณีชัยปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันกระแสการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร มีแนวโน้ม ในการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น ในด้านการบริโภคเป็นอาหาร เพื่อสุขภาพในแง่เพิ่มเส้นใยในอาหาร และยารักษาโรค คณะผู้จัดทำงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทําการต่อยอดโดยนําเอาดอกงิ้วแห้ง มาใช้เป็นวัตถุดิบในการทําข้าวเกรียบผสมดอกงิ้ว ในอาหารประเภทข้าวเกรียบเพื่อเพิ่มเส้นใยในอาหาร เป็นการเพิ่มคุณประโยชน์มีสรรพคุณด้านสมุนไพร พบว่า งิ้วมีสรรพคุณ ดอกงิ้ว ดอกแห้งมีธาตุแคลเซียมสูง อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านของอำเภอปง จังหวัดพะเยา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบดอกงิ้ว ที่มีรูปแบบสวยงาม สีสันสะดุดตา สร้างจุดเด่นต่อผู้บริโภค มีความกรอบ กลิ่นหอม มีสรรพคุณทางโภชนาการ และบริโภคเกิดความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ทุกๆ ด้าน วัตถุดิบพื้นบ้านหาได้ในท้องถิ่นอำเภอปง ส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร และนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อการจำหน่ายได้
1. ทราบกระบวนการผลิตข้าวเกรียบดอกงิ้ว
2. ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากดอกงิ้ว
3.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้วัตถุดิบดอกงิ้ว ที่มีมากในท้องถิ่น
4. เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปดอกงิ้วในผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป
5. เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับท้องถิ่น ในการนำดอกงิ้ว ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์