อุปกรณ์ช่วยลดควันจากการประกอบอาหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทธิไกร สายยศอุตสาหกรรม
2นาย ศุภกร เย็นวริษอุตสาหกรรม
3นาย ไกรลาศ คงฟ้ารัมย์อุตสาหกรรม
4นางสาว สายสุนีย์ ภูชมศรีอุตสาหกรรม
5นางสาว กชพรรณ สังข์น้อยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อดิเทพ พรรัมย์ปวช.
2นาย ศักดิ์สิทธิ์ ตองติดรัมย์ปวช.
3นาย เจษฎาภรณ์ ดีดพิณรัมย์ปวช.
4นาย อมรเทพ ตอรบรัมย์ปวช.
5นาย เจษฎาภรณ์ สารสุขปวช.

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

อาหารคือหนึ่งในปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งประเทศไทยเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อยติดระดับต้นๆ ของโลก และอาหารในประเทศไทยก็จะมีหลายประเภทเช่น อาหารประเภทต้ม ผัด แกง ทอด ยำ เป็นต้น ในการประกอบอาหารส่วนใหญ่มักจะใช้ความร้อนมาช่วยทำให้อาหารสุก การใช้ความร้อนมาประกอบอาหารนั้นสามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น ใช้ถ่านถ่าน ใช้เตาแก๊ส ใช้เตาไฟฟ้า มาช่วยในการประกอบอาหารก็ได้ การใช้ความร้อนมาช่วยในการประกอบอาหารนั้น จะเกิดควันที่ผสมไขมัน ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย ทางคณะผู้จัดทำจึงเกิดไอเดียที่จะสร้างอุปกรณ์ช่วยลดควันจากการประกอบอาหารขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยลดควันจากการประกอบอาหารจัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยลดควันจากการประกอบอาหาร และช่วยให้การทำอาหารสะดวกยิ่งขึ้น
1. ควันที่เกิดจากการประกอบอาหารลดลง
2. สามารถประกอบอาหารได้สะดวกขึ้น