อุปกรณ์บรรเทามลพิษฝุ่น PM2.5 (PM2.5 Pollution control systems)

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยมีขั้นตอนการศึกษา 3 ขั้นตอน ตอนที่ 1 ออกแบบและสร้างประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์พ่นหมอก ตอนที่ 2 ศึกษาการทำงาน พบว่าการทดลองด้านอินพุตใช้น้ำ 1 ลิตรในการพ่นหมอกได้ค่าเฉลี่ยเวลา 2.27 นาที และการทดลองด้าน เอ้าพุต พ่นหมอกในพื้นที่ปิด ค่าเฉลี่ยระยะของพ่นหมอก เท่ากับ 3.29 เมตร ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายร้อยละ 50.00 และเพศหญิงร้อยละ 50.00 สำหรับช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วง 46-50 ปี มากที่สุดคือร้อยละ 30.00 และน้อยที่สุดช่วง 56-60 ปี ร้อยละ 20.00 ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.67, S.D. = 0.43) แสดงว่าสามารถใช้งานได้จริง และสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์บรรเทามลพิษฝุ่น PM2.5 สามารถพ่นหมอกเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน ได้อัตโนมัติด้วยการใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ แลัวสั่งให้ระบบพ่นหมอกจนกว่าค่าฝุ่นละอองจะลดลง
1. ได้อุปกรณ์บรรเทามลพิษฝุ่น PM2.5 ที่สามารถใช้งานได้จริง
2. ลดความหนาแน่นมลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่น PM2.5
3. ลดปัญหาอากาศเจ็บป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5
4. นำไปเผยแพร่ให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM2.5

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย คำสอนทาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัลยารัตน์ วรรณศิริปวช.
2นางสาว พัทธ์ธีรา สิทธิโภชน์ปวช.
3นาย ศิรวิทย์ ไชยฮั่งปวส.
4นางสาว อาทิตยา สาวิสัยปวส.