อุปกรณ์แจ้งเตือนผ่าน Application Line

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีความทันสมัย สามารติดต่อกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พูดคุย โต้ตอบกันแบบ Realtime และยังมีสื่อโซเชียลที่ทำให้ผู้คนได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แจ้งข้อความผ่าน Application Line เพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้แจ้งขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที สามารถแจ้งเหตุที่จะเกิดความสูญเสียกับชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟในบ้านผ่านระบบอินเตอร์เน็ตระยะไกล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนหรือขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งลดความสูญเสียที่จะเกิดกับชีวิต
และทรัพย์สินโดยแจ้งเตือนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แจ้งข้อความผ่าน Application Line
แจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลดความสูญเสียที่จะเกิดกับร่างกายและทรัพย์สิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ครัชนน คุ้มไข่น้ำอุตสาหกรรม
2นาย รุ่งทิวา ดารุณิกรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทาริกา ศรีอุดรปวช.
2นางสาว สุธินี อาจมังกรปวช.
3นาย ธีรพล โถสุวรรณ์ปวช.
4นาย วุฒินันท์ ทาเขียวปวส.