เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันผลิตผลทางการเกษตรมีมากมายหลายชนิด ซึ่งบางครั้งผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากทำให้ราคาตกต่ำ โดยวิธีแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องนำผลผลิตที่ได้มาอบแห้ง หรือถนอมอาหารเพื่อยืดระยะเวลาในการบริโภคและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิต ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยได้คิดประดิษฐ์ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในแทนการตากแห้งแบบปกติโดยรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 44 – 55 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยค่าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ มากที่สุด (เฉลี่ย 4.55) และคะแนนจากกลุ่มแม่บ้านอยู่ในระดับ มากที่สุด (เฉลี่ย 4.56)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นตู้อบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีถาดจำนวน 10 ถาดที่ใช้ในการอบ มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถป้องกันแมลงต่างๆไม่ให้มารบกวนผลผลิต
1.ได้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ
2.ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบสามารถอยู่ได้นานขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ บังวรรณ์อุตสาหกรรม
2นาย กิตติ พุ่มพวงอุตสาหกรรม
3นางสาว นัยนา จันทร์หอมสามัญ
4นาย ชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ดคหกรรม
5นาย วีระพล วาสเอื้อยวงศ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาญชัย เงินรุ่งปวช.
2นาย พงศกร เซี่ยงแจ้วปวช.
3นาย ธำรงกุล คำชื่นปวช.
4นาย ศักดิ์สิทธิ์ นันทิใจปวส.
5นาย โยธี วุ่นฟักปวส.
6นาย สุรศักดิ์ แสงเหี่ยวปวส.