อี เอ็น ที สมาร์ทโฮม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กฤษณา เฮ็งฉุนอุตสาหกรรม
2นาย นรัท พูนเพิ่มสุขสมบัติอุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ สมบูรณ์อุตสาหกรรม
4นาย วันชัย วิชิตพรชัยอุตสาหกรรม
5นาย เกษม ศรีนาคาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิระพงศ์ อิ่มอำไภยปวส.
2นาย จิรศักดิ์ อิ่มอำไภยปวส.
3นาย ชคัทธาดา ป้องกกปวส.
4นาย ขวัญ ยังวงษ์ปวส.
5นาย พชรพล โป๊ะสุวรรณปวส.
6นาย อนันตชัย เชื้อเพ็ชรปวส.
7นาย ธนะกิจ เขียวครามปวส.
8นาย สมศักดิ์ อุดมชัยปวส.
9นาย ชยพล บัวเจริญปวส.
10นาย ชินวัฒน์ บุญสุขปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การทำงานของ สมาร์ทโฮม จะเชื่อมโยงกับ IoT หรือ Internet of Things ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นศูนย์กลางในการควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้รวมไปถึงการใช้ Application บทสมาร์ทโฟน ที่ติดตัวผู้ใช้ตลอดเวลาเสมือนเป็นรีโมทควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ดีที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ENT Smart Home มีระบบควบคุมทั้งหมดด้วยกัน 3 จุด จะเน้นการใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วย Arduino MEGA 2560และ Wemos d1 mini pro ร่วมกับ Application Blynk ที่มีระบบควบคุมสัญญาณการแจ้งเตือนและระบบอำนวยความสะดวก
1 มีระบบแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนการสั่งการโดยสมาร์ทโฟน
2 มีระบบตรวจจับแก๊สรั่วทำให้ลดความสูญเสียได้
3 ช่วยอำนวยความสะดวกในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน
4 สามารถป้องกันความเสียหายจากขโมย
5 อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต