น้ำเซเลอรี่ กีวี่ แอปเปิ้ลเขียว

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

โครงการสิ่งประดิษฐ์ น้ำเซเลอรี่ กีวี่ แอปเปิ้ลเขียว เป็นโครงการที่จัดทำเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีความแปลกใหม่และถูกหลักอนามัย จากการวางแผนรวมถึงขั้นตอนการประดิษฐ์น้ำเซเลอรี่ กีวี่ แอปเปิ้ล ได้มีการสอบถามความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มผู้บริโภค จำนวน 50 คน พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ระดับ มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่ใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการลดน้ำหนักและลดไขมัน ในเส้นเลือด มีวิตามิน เอ บี ซี สูง ไม่ใช้วัตถุดิบกันเสีย ไม่เจือสี ใช้เซเลอรี่ กีวี่ แอปเปิ้ลเขียว เป็นวัตถุดิบหลัก ในการผลิต น้ำเซเลอรี่ กีวี่ แอปเปิ้ล
เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมาก ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะหัวใจ ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวขาดเลือดได้ ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและทำให้
ระบบขับถ่ายดีขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ขับถ่ายยากได้อีกด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อรอุษา แสงจรัลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กัญดาเรศ ชัยยะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สุรชัย เนาวรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จินด์จุฑา แก้วจุฬาปวช.
2นางสาว พฺุธิตา เห็มภูมิปวส.
3นางสาว สุภัสสร เชิดสวรรค์ปวส.