ฟาง ยาง กระถาง รักษ์โลก (Straw Rubber pot protect Earth)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิราภรณ์ ขาวสอาดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง นิ่มนวล นาสินพร้อมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว เกศสุดา วิเศษวงษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง อินทิรา สีสันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อาทิตย์ สพลาภสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ขนิษฐา ถวิลไพรปวช.
2นางสาว รัชฏาภรณ์ โพธิ์เรืองปวช.
3นางสาว ธีรรัตน์ สีหาภักดีปวช.
4นางสาว ศิรินภา วรภาพปวช.
5นางสาว ปาริฉัตร ขันเเข็งปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่ามีการใช้วัสดุพลาสติกเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จนมีกระแสการตื่นตัวถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการผลักดันให้มีการพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ การนำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ ฟางข้าว ยางพารา ขุยมะพร้าวและวัสดุจากพืช นำมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำจากธรรมชาติ สามารถนำไปใช้ได้จริง เมื่อไม่ต้องการใช้ ก็สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ฟางยางกระถางรักษ์โลก เพื่อนำมาใช้เป็นภาชนะปลูกไม้ประดับได้ดี คงความชุ่มชื้นได้นาน สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาอันสั้น เป็นการนำวัสดุจากธรรมชาติ พืช นำมาแปรรูปให้เกิดมูลค่า ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการออกแบบด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ฟางยางกระถางรักษ์โลก มีคุณสมบัติใช้ปลูกต้นประดับได้ดี คงความชุ่มชื้นได้นาน สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาอันสั้น มีความแข็งแรง คงทนต่อแรงกระแทก ลดการใช้พลาสติก เป็นการนำวัสดุจากธรรมชาติ พืช นำมาแปรรูปให้เกิดมูลค่า ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการออกแบบด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์
-