ตู้เพาะกล้าพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รุ่งนภา พงษ์ช้างอุตสาหกรรม
2นาย ณตปกรณ์ เงินเหรียญอุตสาหกรรม
3นางสาว มาลีรัตน์ เทียมฉัตรอุตสาหกรรม
4นาย ธงชัย ปัญญาศาสตร์อุตสาหกรรม
5นาย กฤษณะ จั่นเพชรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัชชานนทฺ บางแดงปวช.
2นาย รัตนากร อุ่นละมัยปวช.
3นางสาว ฮัซนา ทองท้วมปวช.
4นางสาว รุ่งทิพย์ แสงโพธิ์ทองปวช.
5นาย เจษฎาภรณ์ รัตนานุกูลเกตุปวช.
6นาย ศุภณัฐ พุ่มแก้วปวช.
7นาย ธนกร กะรุณวงศ์ปวช.
8นาย กฤษดา โสนอ่อนปวช.
9นางสาว ชนมล วงษ์กลางปวช.
10นางสาว พรรณวษา สำลีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การหาประสิทธิภาพ ตู้เพาะกล้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีประสิทธิดังนี้ 1.3.1 ใช้งานกับระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ /ใช้กับระบบโซล่าห์เซลล์ 12 VDC 40 Watt เครื่องวัดไฟฟ้า สามารถวัดค่าวัตต์ ค่ากระแส และแรงดัน สามารถใช้งานตู้เพาะเห็ดไฮเทค อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ตู้เพาะเห็ดไฮเทค มีความกว้าง 40 เซนติเมตร ความยาว 50 เซนติ.เมตร ความสูง 90 เซนติเมตร ควบคุมความชื้น โดยต่อกับมอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด12 VDC โดยใช้หัวพ่นน้ำไอหมอกสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้งานกับระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ /ใช้กับระบบโซล่าห์เซลล์ 12 VDC 40 Watt
2. เครื่องวัดไฟฟ้า สามารถวัดค่าวัตต์ ค่ากระแส และแรงดัน
3. สามารถใช้งานตู้เพาะเห็ดไฮเทค อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมง
4 . ตู้เพาะกล้าพลังงานแสงอาทิตย์ กว้าง 40 x ยาว 50 x สูง 90 เซนติเมตร
5. ควบคุมความชื้น โดยต่อกับมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด 12 VDC โดยใช้หัวพ่นน้ำไอหมอก
1.ตู้เพาะกล้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
2. พลังงานแสงอาทิตย์ในการให้พลังงาน ในการต่อปั๊มน้ำแล้วพ่นน้ำแบบไอหมอก
3.ใช้แสงไฟในการเร่งการเจริญเติบโต พร้อมสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายโดยง่าย