เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยกร คำกลอนลือชาอุตสาหกรรม
2นาย หิรัญ ธรรมเสนานุภาพอุตสาหกรรม
3นางสาว กานต์ทิตา พึ่งมาสามัญ
4นางสาว กาญจนา ทองสงครามอุตสาหกรรม
5นางสาว นันทนา โคตรมูลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บัลลพ สุขสูงเนินปวช.
2นาย ณัฐพล นันทะหมื่นปวช.
3นางสาว อภิญญา กระจ่างบ้านปวส.
4นางสาว ศศิภา สีหานารถปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากน้ำเสียเป็นที่น่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ลำน้ำธรรมชาติก็จะทำให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียหายได้ ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนขึ้น เพื่อนำไปฟื้นฟูบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถบำบัดน้ำเสีย น้ำที่มีสิ่งเจือปน กลิ่นเหม็น สีดำคล้ำ น่ารังเกียจ ให้อยู่ในสภาพดีขึ้นได้
2. เพื่อฟื้นฟูบำบัดน้ำเสียให้นำกลับมาใช้ได้