Organic smile ปุ๋ยผาสุก All in one

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จินดารัตน์ สวาสดิ์พงษ์สามัญ
2นาย ปฐมพงศ์ จันทรวงษ์อุตสาหกรรม
3นาย เทพพิทักษ์ เพงกานตงสามัญ
4นางสาว ไข่มุก บุญวิเศษสามัญ
5นางสาว จุฑารัตน์ ชูรัตน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญภัสสร จันเสนาปวช.
2นาย สุวิจักขณ์ สัตยาคุณปวช.
3นางสาว สุภาวดี สังฆะเวชปวช.

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จากการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ในชื่อ ปุ๋ยน้ำผาสุก ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปี 2561 เป็นการผลิตปุ๋ยน้ำที่ได้จากจุลินทรีย์ในท้องถิ่น ให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง สามารถเพิ่มมูลค่าและนำไปจำหน่ายได้ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภคในการนำไปใช้เร่งการเจริญและเพิ่มผลผลิตของพืช ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจต่อยอดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำผาสุกให้มีมูลค่ามากขึ้น โดยได้ศึกษาการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นโดยการหมักจากปุ๋ยน้ำผาสุก ในลักษณะของสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปี 2562 โดยใช้ชื่อ “ปุ๋ยอินทรีย์ผาสุก” ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยมีผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดอยู่ใน 1 กล่อง พร้อมใช้ปลูกพืช สะดวกสบายต่อผู้บริโภค ราคาพอเหมาะ ที่สำคัญไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้ และไม่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มุ่งเน้นให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะการเร่งการเจริญและเพิ่มผลผลิต ในผักสวนครัวแปลงไม้ดอก,ไม้ประดับ, ไม้ผล ในสภาพพื้นที่จำกัดของสังคมในเมือง
1.ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพดิน
2.ส่งเสริมการปลดปล่อยของปุ๋ยเคมี
3.เร่งการเจริญและเพิ่มผลผลิต