แท่งให้น้ำ IoT

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตให้มีการสั่งการควบคุมระบบต่างๆ ได้โดยผ่านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและอำนวยความสะดวกสบายต่อการใช้งาน แท่งให้น้ำ IoT ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยมีหลักการทำงาน คือ สามารถทำงานโดยการตั้งเวลาทำงานผ่านแอปพลิเคชั่นและสามารถกดปุ่มเปิด-ปิดน้ำผ่านแอปพลิเคชั่นและยังมีประสิทธิภาพทั้งช่วยอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมอื่นได้มากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแท่งให้น้ำโดยควบคุมการสั่งผ่านโดยสมาร์ทโฟน
1. สามารถรดน้ำผักด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชั่นได้
2. สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในครัวเรือนและในแปลงเกษตรกรรม
3. ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้
4. การควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วน้ำ เพื่อรดน้ำผักผ่านแอปพลิเคชั่นนั้น จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำและค่าแรงงานได้กรณีนำไปใช้กับแปลงเกษตรกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง แสงอรุณ สิงห์มหาไชยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ทิวารัตน์ ศรีกุลวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ลลิดา เตนากุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ดัสกร ผาลือคำเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริกัลยา ศรีพลปวช.
2นางสาว สุณิตา พรหมโคตรปวช.
3นาย เสกสรรค์ วงศาปวช.
4นางสาว กรรณิการ์ ชาพิทักษ์ปวช.
5นาย สุรเกียรติ บุญเลิศปวช.
6นาย สุภาวดี พรมจันทร์ปวช.
7นาย จักรินทร์ ไชยจันพรหมปวช.
8นาย กิตติศักดิ์ ผิวเหลืองปวช.
9นางสาว หนึ่งฤทัย บุญโนนแต้ปวช.
10นาย ณัฐพล ชารีแสนปวช.