ผลิตภัณฑ์ปลาส้มแดดเดียว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว บุศริน เหมือนพร้อมเกษตรกรรม
2นาง รจนา ศรีจักรคำเกษตรกรรม
3นางสาว ชุติมา กรุงพลีเกษตรกรรม
4นางสาว ณฐมน สุดโตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ณัฐทิตา ภูเลี่ยมคำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ประภาสิริ ภู่สมศรีปวช.
2นางสาว พนัชกร โภชนกิจปวช.
3นางสาว ศิริญาพร ศรีมูลลาปวช.
4นาย อรรถพงษ์ วงษ์ผ่านปวส.
5นางสาว กวีรัตน์ ผิวคามปวส.
6นางสาว พัทธนันท์ ศรีนามปวส.
7นางสาว เนตรนภา เพียรสมนาปวส.
8นางสาว สุรัตนมณี ผาสุตะปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปลาส้มเป็นอาหารหมักที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายก ในเขตภาคเหนือและภาคอีสาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อส่งขายในจังหวัดที่ใกล้เคียง เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกของผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หรือเป็นของฝากให้กับผู้ที่ชื่นชอบ โดยการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลาส้มแดดเดียวกลุ่มผู้ประเมินมีความชอบต่อผลิตภัณฑ์ปลาส้มแดดเดียว เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.65 )

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียวที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ และคงคุณค่าของปลาส้มทั้งกลิ่น รสชาติ สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น สะดวกต่อการนำมาบริโภคและเป็นของฝาก การทำแห้งยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ยังเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อกระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ และอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ของสถานศึกษาที่มีอยู่นำมาใช้ให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์ปลาส้มแห้งซึ่งได้จากกระบวนการแปรรูปโดยการทำแห้ง
เป็นผลิตภัณฑ์ปลาส้มแดดเดียวที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงและยังคงลักษณะที่ดีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.26/2546)เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ สะดวกต่อการนำมาบริโภคและเก็บรักษา เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อกระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ และอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ของสถานศึกษาที่มีอยู่นำมาใช้ให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ