เครื่่องแกงสายบัวกึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาสูตรพื้นฐานในการผลิตแกงกะทิสายบัวกึ่งสำเร็จรูปผลที่ได้คือ แกงกะทิสาวบัวกึ่งสำเร็จรูป สูตรที่ 3ลักษณะทั่วไป มีลักษณะของแกงกะทิสายบัวที่มีกลิ่นหอมของกะทิและรสเค็มของกะปิ รสเปรี้ยวของมะขามและมีสีน้ำตาลอ่อนๆ ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจ ความชอบโดยรวมมากที่สุดคือ แกงกะทิสายบัวกึ่งสำเร็จรูปสูตรที่ 3ที่มีปริมาณพริกแกงร้อยละ 35 ที่ระดับคะแนนมากที่สุดคือ 8.2

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ละลายเครื่องแกงที่ นำ้เดือดที่ปริมาตร 0.5 ลิตร ใส่สายบัว และปลาทู พร้อมรับประทาน
1. เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร
2. สามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้ และผลิตเป็นสินค้าในระดับอุตสาหกรรมได้
3. สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศได้
4. เป็นการถนอมอาหาร เพื่อมีไว้บริโภคได้ตลอด
5.สะดวก รวดเร็ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชนนิกานต์ อัศวจิตต์ภักดีคหกรรม
2นาง ทิพย์สุคนธ์ พลวิบูลย์คหกรรม
3นางสาว จตุรพร กาสีคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อดิศักดิ์ เขี่ยงถุ่งปวช.
2นางสาว นุธิดา มาวันปวช.
3นางสาว บุรัสกร เพชรบัณฑิตธานีปวช.
4นาย ไชยวัฒน์ ลาสอนปวส.
5นาย ธนโชติ พิทักษ์ดินแดนปวส.
6นาย วทัญญู เหมือนนึกปวส.