TKC SMART CONTROL IOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุนันต์ สุขเจริญอุตสาหกรรม
2นาย ปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุลอุตสาหกรรม
3นาย อาทิตย์ กมะณีย์อุตสาหกรรม
4นาย ไพศาล สุขอนันต์ภศาอุตสาหกรรม
5นางสาว สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พาณุพงศ์ ชมภูจันทร์ปวช.
2นางสาว เทียนรุ่ง รัตนก้านตรงปวช.
3นาย วชิระ สำเภาปวช.
4นาย ณัฐพล แก้วพรมปวช.
5นางสาว นิศาชล ยิ่งยงค์ปวช.
6นางสาว ธันย์ชนก พาดีปวช.
7นางสาว นันท์นภัส อังฉกรรณ์ปวช.
8นาย บันลือศักดิ์ ทีเขียวปวช.
9นาย ธนพล สีแสงปวช.
10นางสาว ศิริลักษณ์ เกษางามปวช.

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things (Iot) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยี ดังกล่าวเชื่อมโยงอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆสู่ระบบอินเทอร์เน็ตทำให้การควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและการแจ้งเตือนที่มีความเป็นอิสระมากขึ้นจึงได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ที่นำเทคโนโลยีและไฟฟ้ามาผสมผสานพัฒนาเป็นระบบป้องกันภัยภายในบ้านเพื่อแก้ปัญหาไฟไหม้อันเกิดจากการรัดวงจร และจับความผิดปรกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า แก๊สรั่วอันเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ จึงได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ TKC SMART CONTROL IOT ขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันภัยและแจ้งเตือนภัยผ่านสมาร์ทโฟน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และตรวจจับความผิดปรกติต่างภายในบ้าน เช่น ตรวจจับแก๊สและควัน ตรวจวัดสภาพอากาศ ตรวจวัดแสงสว่าง ตรวจจับการเคลื่อนไหว และแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม ถ้ามีความผิดปรกติระบบจะแจ้งเตือนผ่านทาง Application Lineเพื่อป้องช่วยกันภัยอุบัติเหตุต่างๆภายในบ้านสามารถใช้งานผ่านทางสมาร์ทโฟนและรองรับระบบปฏิบัติการ Android และ IOS - ทำงานได้ 2 ระบบคือ ระบบAutomatic และระบบManual เพื่อให้มีการใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น - มีช่องรับสัญญาณ Input 8 ช่อง และ Output 8 ช่อง
- จับความผิดปรกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า แก๊สรั่วอันเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุป้องกันภัยภายในบ้าน เพื่อแก้ปัญหาไฟไหม้อันเกิดจากการรัดวงจร และแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม