Robot EEC Kabinburi V2

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในยุคนวัตกรรม Thailand 4.0 ต้องใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ นักเรียนนักศึกษาจึงคิดค้น Robot EEC Kabinburi V2 เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ซึงการทำงานคือสามารถเดินมารับสินค้าที่มีรูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม ตามจุดรับสินค้าทีกำหนดให้ โดยมีเซนเซอร์ตรวจจับแถบแม่เหล็กเป็นเส้นทางในการเดิน หลังจากนั้น Robot EEC Kabinburi V2 จะทำการส่งสินค้ายังจุดส่งสินค้าตามที่กำหนดโดยอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ก็จะไปรับสินค้าและส่งสินค้าตามจำนวนในการขนส่งที่ต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถขนส่งสินค้าได้โดยอัตโนมัติ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3. เพื่อลดแรงงานคนในการขนส่งสินค้า
1. เพื่อลดแรงงานคน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการข่นส่งสินค้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สาโรจน์ ซื่อสัตย์อุตสาหกรรม
2นาย เด่นศักดิ์ อินตาคำอุตสาหกรรม
3นาย คูน บุตรราชอุตสาหกรรม
4นาย ศักดิ์รวี สุวัฒนารัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัณณุวรรธน์ แทนนำปวช.
2นาย อนุพงษ์ นาคเกลือปวส.
3นาย มงคล โพธิ์งามปวส.
4นาย วิษณุ มนทองปวส.
5นาย พุฒิพงศ์ ฉิมมาฉุยปวส.
6นาย จิราธิวัฒน์ เที่ยงตรงปวส.
7นาย ปริยากร อุดมเจริญสินชัยปวส.