กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐฐาพร นันทรัตน์สามัญ
2นาย วีระชาติ สมน้อยอุตสาหกรรม
3นาย บรรพต มหาคามอุตสาหกรรม
4นางสาว จิรนันท์ โคกอ่อนสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปัทมา เหลื่อมมงคลปวช.
2นาย บดินทร์ เพียภูเขียวปวช.
3นาย อัษฎาวุฒิ แก้วเนตรปวช.

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันได้มีการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีพลังงานน้ำ ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านหินเป็นตัวผลิตไฟฟ้า ทำให้การผลิตไฟฟ้ามีต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้ราคาไฟฟ้าต่อหน่วยที่ประชาชนต้องจ่ายจึงสูงขึ้นด้วย และในบางพื้นที่ก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จากการศึกษาเรื่องพลังงาน ยังมีพลังงานลมอีกหนึ่งประเภทที่สามารถเป็นตัวผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วย จากปัญหาข้างต้นทำให้ผู้ประดิษฐ์คิดจัดทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก กังหันลมจะรับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลม และเปลี่ยนเป็นพลังงานกล จากนั้นจึงนำพลังงานกลมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า
1. มีพลังงานไฟฟ้าใช้
2. ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ