เครื่องดูดควันธูป

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

“ธูป” ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้สภาพอากาศมีปัญหาจนเกิดภาวะเรือนกระจก รวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็นต้นตอของโรคร้ายที่เรียกว่า “มะเร็ง” ซึ่งพบว่าควันธูปเป็นตัวการสำคัญทำให้ก่อมะเร็งในคน โดยควันธูปมีสารก่อมะเร็ง 3 ชนิดได้แก่ เบนซีน บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน เป็นสารเคมีอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้ของกาวและน้ำหอม จากพิษภัยที่เกิดจากควันธูป จึงเป็นเหตุผลที่ทางกลุ่มจึงได้คิดสิ่งประดิษฐ์ เครื่องดูดควันธูป เพื่อลดปริมาณควันพิษที่จะลอยสู่อากาศ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องสำหรับดูดควันธูปและควันประเภทอื่นๆโดยนำมาใส่ในในรูปเครื่องปั้นดินเผา สามารถนำไปใช้ในบ้านเรื่อนและศาสนสถาน
1. ได้ เครื่องดูดควันธูป เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
2. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพิ่มมูลค่าของเครื่องปั้นดินเผา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไพรัช กลัดสำเนียงอุตสาหกรรม
2นาย พงษ์ศิริ โฉมยาอุตสาหกรรม
3นาย มโนชา กายอดอุตสาหกรรม
4นางสาว ธัญญาภรณ์ ใจกล้าสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วฤทธิ์ เมืองมูลปวช.
2นาย ธีรวัฒน์ พันธ์ยกปวช.
3นาย กิตติพงษ์ พานวิเชียรปวช.