Happy Silk Worm

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รุ่งนภา โกมลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พัชรินทร์ นามมนตรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุปราณี บุญสืบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ภูมินทร์ ต้นงามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรทิน สายเนตรปวช.
2นางสาว ปาณิศา อ่อนภาปวช.
3นางสาว สุพัฒธนา สุดหล้าปวช.
4นางสาว ศศิวิมล ลาวัลย์ปวช.
5นางสาว นวรัตน์ ศรีสุระปวช.
6นางสาว วธิดา สีหวงษ์ปวช.
7นางสาว สุภาภรณ์ สอนสาปวช.
8นางสาว สายชล อ้วนล้ำปวช.
9นางสาว กชภรณ์ สุภาจิตปวช.
10นางสาว ดวงใจ ชาวตระการปวช.

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

Happy Silk Worm คือระบบจำลองการควบคุมในโรงเลี้ยงไหม เพื่อรักษาและคงสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิและความชื้น ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงมาตรฐานที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของตัวไหมตลอดเวลา ซึ่งจะลดการใช้แรงงานคน ลดเวลาในการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและคงสภาวะแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของตัวไหม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อสร้างระบบจำลองการควบคุมในโรงเลี้ยงไหม
2. เพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของตัวไหม
3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบจริง
ระบบสามารถเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของตัวไหม