มะระเยลลี่Gummy

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

มะระเยลลี่Gummy เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารในเยลลี่ โดยนำเอามะระที่เป็นผักพื้นบ้าน มาเป็นส่วนผสมของเยลลี่ เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารและช่วยเสริมมูลค่าให้แก่มะระอีกทางหนึ่ง เนื่องจากสรรพคุณของมะระที่มีรสขมมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและช่วยปกป้องเซลล์จากการทำลายของสารก่อมะเร็งต่าง ๆ ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเนื่องจากมีการเผาผลาญกลูโคส และช่วยในเรื่องการย่อยอาหาร ปรับปรุงการทำงานของถุงน้ำดี และลดอาการบวมน้ำ โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบ และอาการท้องผูกได้ และจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า มะระเยลลี่ Gummy มีความแปลกใหม่ มีกลิ่น รสชาติ และสี ที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นขนมเยลลี่ที่มีคุณค่าทางอาหาร โดยการนำมะระมาเป็นส่วนผลสมหลักในขนมเยลลี่Gummy มีรสชาติอมเปรี่ยวอมหวานมีความขมเล็กน้อย มีรสชาติ ที่ถูกปาก
สามารถเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยให้บุคคลที่ไม่ชอบทานมะระ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เมื่อบริโภคเแล้ว จะได้คุณประโยชน์ต่อร่างกายจากมะระที่มีมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและช่วยปกป้องเซลล์จากการทำลายของสารก่อมะเร็งต่าง ๆ ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเนื่องจากมีการเผาผลาญกลูโคส และช่วยในเรื่องการย่อยอาหาร ปรับปรุงการทำงานของถุงน้ำดี และลดอาการบวมน้ำ โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบ และอาการท้องผูกได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง น้ำค้าง แสงประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กัญญารัตน์ มิ่งอรุณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุจิตรา ตรีรัตนนุกูลสามัญ
4นางสาว รัชนก อุ่นจิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว วาสนา พิมพาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุจิตรา ดวงแก้วปวช.
2นางสาว ณัฏฐ์นิษา ปุณยาจิตสกุลปวช.
3นางสาว ชลิตา วงษ์หวังจันทร์ปวช.
4นาย อาผ่า เบเซกู่ปวช.
5นางสาว กรพินธุ์ วัฒนศิริปวส.
6นางสาว สราวุธ อุดมขวัญฤดีปวส.
7นางสาว สุรีพร แซ่ฟุ้งปวส.
8นางสาว สุวรรณษา จงศิริโสภาปวส.
9นางสาว ญาดา ล้วนสุคนธ์ปวส.
10นางสาว ทิพย์นภา ชมจันทร์ปวส.