ชุดควบคุม Smart Home อัจฉริยะผ่าน internet

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รัตติยา วานิชกลางพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ศุภชัย แก้ววิลัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ไพรัตน์ ผลศิริอุตสาหกรรม
4นาย ประเวศ สัณหภักดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิไลวรรณ โสมขุนทดปวส.
2นางสาว ชนาพร ปีทนงค์ปวส.
3นาย เกียรติศักดิ์ อินทรศรปวส.
4นาย ชนาวุฒิ คงจันทร์ปวส.
5นาย ปิยวัฒน์ ขุนหอคำปวส.
6นาย สุธารัตน์ ภูมิพนาปวส.
7นางสาว จริยาภรณ์ สุริยมาตรปวส.
8นางสาว ศิรดา ตัดใจปวส.
9นาย ทศวรรษ วงค์คงปวส.
10นาย ศุภโชค ยะมกปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอุปกรณ์ควบคุมระบบการทำงาน Iotควบคุมด้วย Smart Phoneและเพื่อศึกษาความพึงพอใจ และทดสอบ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจำนวน 31 คน มีความพึงพอใจรวมมีค่าเฉลี่ย x = 4.79 การทดสอบประสิทธิภาพเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ การวิเคราะห์ผลทดสอบประสิทธิภาพ ควบคุม Smart Home อัจฉริยะผ่าน internet

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุม Smart Home อัจฉริยะผ่าน internet ที่สามารถใช้งานผ่านมือถือ มีทั้งในส่วน ระบบการเตือนภัย ระบบการควบคุมสิ่งอํานวยความสะดวก และระบบการป้องกันการเกิดเหตุต้าง ๆ
อำนวยความสะดวก การเตือนภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับครัวเรือน โดยพบว่าที่ผ่านมาในหลายชุมชนขาดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ระบบเปิด-ปิด พลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถใช้งานผ่านมือถือ ลดการลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้ากรณีไม่อยู่บ้านพักอาศัย เพื่อป้องกันภัยจากบุคคลภายนอก ทำให้อาจลดปัญหาอาชกรรมตามมาได้