บานาน่า สแน็ค (Banana Snack)

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

บานาน่าสแน็ค มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอากล้วยน้ำว้า มูสลี่ผลไม้ งาขาว งาดำ นำมาเป็นอาหารแปรรูป อบ เพื่อทานเป็นอาหารว่าง ด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีความใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นและบริบทพื้นที่ชุมชนจึงทำให้มองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า พร้อมได้รับสารประโยชน์ที่หลากหลายประโยชน์ของกล้วยน้ำว้าที่มีต่อร่างกาย ผู้วิจัยจึงมีการทดลองนำกล้วยน้ำว้า มูสลี่ผลไม้ งาขาว งาดำ นำมาแปรรูปให้เกิดคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพโดยวิธีการอบที่มีคุณภาพมาตรฐานการผลิต อย่างสะอาด ถูกหลักอนามัย "ของอร่อย แปลกใหม่ ทานสะดวก และเก็บรักษาได้นาน " จนเป็นที่มาของบานาน่า สแน็ค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

บานาน่าสแน็ค ทำมาจาก กล้วยน้ำว้า มูสลี่ผลไม้ งาขาว งาดำ นำมาเป็นอาหารแปรรูป อบเป็นธัญพืชที่ให้คุณค่าสารอาหารสูงเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย จึงนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่
กล้วยน้ำว้า มีสรรพคุณทางอาหารและยาที่ให้ประโยชน์มากแก่สุขภาพ และ เพิ่มความแปลกใหม่ให้ผลิตภัณฑ์ หรือนำไปประยุกต์ทานกับอาหารต่างๆ เช่น นำมาทานคู่กับโยเกิร์ต หรือ น้ำผึ้ง ได้ดี สามารถทานได้หลากหลายแบบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนการให้รสชาติอร่อยและมีคุณภาพมาตรฐานและ ความปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิมธิดาพัชญ์ อุุ่นสวัสดิ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว พรทิพา ประเสริฐอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว พรพรรณ นักทำนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นาย วรากร มาตจินดาคหกรรม
5นางสาว ลลิดา ศรีเมืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัณฑิลาพร ตู้วิเศษปวช.
2นางสาว ปนัดดา ทองดีปวช.
3นางสาว วรัญญา พรมวิเศษปวช.
4นางสาว ปณิดา เมตตาพรมปวช.
5นาย ภัทรพงษ์ จันทร์เสปวช.
6นาย ภานุวัฒน์ แก้วใสปวส.