หุ่นยนต์รดน้ำอัตโนมัติแสดงความชื่นและควบคุมผ่านระบบโทรศัพท์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิพงษ์ นามโคตรอุตสาหกรรม
2นาย ชาตรี โยธาธรรมอุตสาหกรรม
3นาย เขมชาติ ดวงมณีอุตสาหกรรม
4นาย ประยูร เจียมศักดานุวัฒน์อุตสาหกรรม
5นางสาว ชนากานต์ พานหล้าอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิวัฒน์ ช่างสูงเนินปวช.
2นาย อนุสรณ์ อุฒฑาปวช.
3นาย วาระพล ทศบายปวช.
4นางสาว สุนิชา ทองนาเพียงปวช.

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้โลกกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อน และในบางพื้นยังขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ และการใช้น้ำที่สูญเปล่าไป ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแกผู้ใช้น้ำแล้วจึงจัดทำ หุ่นยนต์รดน้ำอัตโนมัติแสดงความชื่นและควบคุมผ่านระบบโทรศัพท์ทำการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ คือ จะรับค่าความชื้นตัวเซนเซอร์เข้ามา ประมวลผลโดยตัวไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างแม่นยำ เพื่อตัดสินใจว่าจะทำการรดน้ำหรือไม่ และยังสามารถทำงานได้ในโหมดควบจัดการด้วยโทรศัพท์มือถือได้ทุกครั้งเมื่อเราต้องการที่จะเพิ่มปริมานน้ำให้ต้นไม้หรือพืชผักแต่ล่ะชนิดที่แตกต่างกันไปและเรายังสามรถควบคุมปริมานน้ำที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โดยตัวหุ่นยนต์มีเซนเซอร์อ่านค่าแสงที่แม่นยำในระดับสูงอยู่ ช่วยในการหาเส้นทางที่หุ่นจะไปได้เป็นอย่างดี ส่วนโซลินอยด์ ที่ติดอยู่กับตัวหุ่นสามารถฉีดน้ำได้ไกลถึงประมาณ 2 เมตร และเซนเซอร์วัดความชื่นที่แสดงค่าเป็น Analog ช่วยในการวัดความชื่นได้อย่างแม่นยำและส่งค่าเข้าสมาร์ทโฟน เหมาะแก่ใช้ในการดูแลต้นไม้และพืชผักสุดรัก
1. หุ่นยนต์สามารถแสดงค่าความชื่นในดินแต่ละที่ที่ท่านกำหนดให้หุ่นไปผ่านโทรศัพท์มือถือผู้ใช้งาน
2. สะดวกสบายในการดูแลต้นไม้และพืชผัก สั่งงานง่ายๆ แค่ใช้สมาร์ทโฟน
3. สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา
4. สามารถพัฒนาทักษะความคิด การแก้ปัญหาและการพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนานวัตกรรมใหม่สู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต
5. ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้และสามารถใช้ในการเกษตร