สื่อการเรียนรู้ชุดฝึก กังหันลมไฟฟ้า

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันพลังทดแทนเป็นสิ่งต้องการพัฒนาและต้องใได้ใช้ในอนาคตเพราะเป็นพลังงานที่ยังยืนจำเป้นต่อการดำรงชีวิตของมนุษ์ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จรรงค์ ได้พัฒนาหลักสูตร เตรียมเปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนในเข้ามาศึกษา และพัฒนาผู้เรียนสู่การประกอบอาชีวิชาชีพช่างเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชุดฝึก สื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า จากกังหันลม โดยใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดย่อ สาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้า จำลองมาจากกังหันลมขนาดใหญ่
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ใช้เป้นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรวัฒน์ เจริญศิริอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เทวัน ทูลแรงปวช.
2นาย จักรกฤษ บมขุนทดปวช.
3นาย ญาณวิทย์ สุดดีพงษ์ปวช.
4นาย ณัฐวัฒน์ ยึดพวกปวช.
5นาย ภูวนัย ประทุมวงศ์ปวช.
6นาย ศรัณยู กลิ่นศรีสุขปวช.
7นาย สรศักดิ์ สุขสำราญปวช.
8นาย สานนท์ กุตันปวช.
9นาย สุรศักดิ์ ไพรงามปวช.
10นาย ธรรมรัตน์ พงษ์ด้วงปวช.