โคมไฟปีกแมลงทับจำลอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จารึก ท้องรองกลางศิลปกรรม
2นาย ปิยชาติ ด่านซ้ายศิลปกรรม
3นางสาว ขัตติยา เดชสอนศิลปกรรม
4นาย ลิขิต ไชยเดชศิลปกรรม
5นาย วัชรกิติ แสงสุวรรณศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักกฤษณ์ จันศรีษรปวส.
2นางสาว จุฑามาศ จันวงษาปวส.
3นางสาว ชลธิชา นนท์ตรีปวส.
4นางสาว นริสรา สีโสภาปวส.
5นางสาว ปาริตา จำปาขีดปวส.
6นางสาว วรรณภา ปัญญาสัยปวส.
7นาย ธนา สีดาหลงปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง โคมไฟปีกแมลงทับจำลอง (The Lamp form Simulate Jewel beetle wings) เพื่อนำวัสดุเหลือใช้คือเล็บปลอมมาประดิษฐ์เลียนแบบปีกแมลงทับในธรรมชาติที่หายากและมีราคาแพง โดยนำมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟ ใช้เป็นของตกแต่งภายในบ้านให้เกิดความสวยงามและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โคมไฟปีกแมลงทับจำลอง ทำมาจากวัสดุเหลือใช้คือเล็บปลอมนำมาเพนท์ให้มีความสวยงาม มันวาว มีเอกลักษณ์ของงานหัตถศิลป์ไทย
ใช้ในการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนและใช้ตกแต่งให้ความสวยงามในบ้านและสถานที่ต่างๆ