ขนมจีนแป้งมันม่วงและน้ำยากึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาคุณภาพของเส้นขนมจีนอบแห้งเสริมแป้งมันม่วงโดยการนำแป้งมันม่วงปริมาณที่ต่างกัน คือ ร้อยละ 1 2 3 4 5 ไปผสมกับแป้งขนมจีนแล้วทำการกดเส้น จับเส้นแล้วนำไปอบให้แห้ง ผลผลิตเฉลี่ยของขนมจีนที่ผลิตได้มากที่สุด คิดเป็น 182 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักข้าว คือ การใช้แป้งมันม่วงร้อยละ 10 และ 15 และมีปริมาณเส้นขนมจีนที่ขาดสั้นเฉลี่ย 24. เปอร์เซ็นต์ ของขนมจีนที่ผลิตได้ ทำให้ได้เส้นขนมจีนที่มีสีสวย มีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับท้องตลาดและรสชาติดี .ใช้เวลาจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้รับสารอาหารจากผักที่นำไปผสมในเส้นขนมจีนพัฒนาเส้นขนมจีนจากขนมจีนธรรมดาให้มีความแปลกใหม่และมีสารอาหารมากขึ้น เพิ่มมูลค่าให้กับเส้นขนมจีน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำแป้งมันม่วงมาเสริมในขนมจีน เพราะผักสีม่วงจะให้คุณค่าทางอาหารมากกว่าผักสีชนิดอื่นๆและปัจจุบันผู้บริโภคได้หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพกันมากขึ้นและยังมีคุณสมบัติในการช่วยลดการขาดของเส้นขนมจีน และมีแนวโน้มในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ผักสีม่วงจะให้คุณค่าทางอาหารมากกว่าผักสีชนิดอื่นๆและปัจจุบันผู้บริโภคได้หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพกันมากขึ้นและยังมีคุณสมบัติในการช่วยลดการขาดของเส้นขนมจีน และมีแนวโน้มในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศตชนันท์ อยู่ทองสามัญ
2นางสาว นัยนา จันทร์หอมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลฤทัย ใบทองคำปวช.
2นางสาว ณัฎฐา เค้าแดงปวช.
3นางสาว วิริญา แสงพิรัญปวช.