เตาเผาขยะลดควันใส้กรองระบบเปียก

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปีพุทธศักราช 2561-2562 ปัญหาที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยเป็นอันดับ 1 คือ ฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือ มลพิษจากการเผาขยะ จากปัญหาดังกล่าวเราชาวอาชีวศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานช่างและสิ่งประดิษฐ์ จึงไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ จึงได้ประมวลความรู้ทักษะและประสบการณ์ต่างๆที่มีผนึกคิดค้นนวัตกรรมขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการสร้างและหาประสิทธิภาพ เตาเผาขยะลดควันใส้กรองระบบเปียก ที่มีคูณภาพสูงและเป็นที่มาในการเข้าแข่งประกวดในครั้งนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ระบบกรองควัน เรียนแบบระบบกรองควันในบ้องกัญชา
2.สามารถดักฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 ได้ผล 100 เปอร์เซนต์
3.ประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ
4.ต่อยอดในเชิงพานิชย์ได้
1.ช่วยลดฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 ได้
2.กำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ
3.ช่วยลดขยะมูลฝอยในพื้นที่
4.ชุมชนมีจิตสำนึกร่วมกันในการจัดการขยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมชาย แววศรีอุตสาหกรรม
2นาย ถาวร สีถาการอุตสาหกรรม
3นาย ฐิติพันธ์ พิมพ์ชายอุตสาหกรรม
4นาย อนุชิต มุงคุณการอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีระพงษ์ แก้วหาญปวส.
2นาย เกียรติศักดิ์ ทัดเทียมปวส.