คันทรี่คล๊อก นาฬิกาจากกิ่งไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุชาดา เคหะดิษฐ์ผู้บริหาร
2นางสาว ทัศนวรรณ นามสิงห์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กาญจนภา ดีวันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วรรณภา วงศ์ชารีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุปรียา ศรีลาศักดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คงเดช ซาเสนปวช.
2นางสาว สุพัตรา สีลับสีปวส.
3นางสาว เพ็ญนภา คนไวปวส.
4นางสาว ระพีพรรณ ชินดาปวส.
5นางสาว สุดใจ พรหมเสนาปวส.
6นางสาว รัตติยากร แสงนันท์ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

จากการสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์คันทรี่คล๊อก นาฬิกาจากกิ่งไม้เป็นการนำกิ่งไม้แห้ง ที่มีขนาดและชนิด ต่างๆ มาประยุกต์เพื่อให้เกิดชิ้นงานที่มีคุณค่าและมีมูลค่า สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งสอดคล้อง กับหลักทฤษฎีการจูงใจของแม็กไกวร์ ที่นำมาใช้ทางการตลาด ดังนี้ คือ ทฤษฎีที่ 1) ความต้องการความสอดคล้องกัน ได้แก่ จัดองค์ประกอบส่วนประสมให้สอคล้องกลมกลืนกัน ทฤษฎีที่ 2) ความต้องการทราบที่มาที่ไปของสิ่งต่างๆ เพื่อที่จะทราบว่าใครหรืออะไรเป็นสาเหตุของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น และทฤษฎีที่ 6 ความต้องการสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ เป็นไปตามทฤษฎี สมมติฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นาฬิกาแขวนผนัง และตั้ังโต๊ะ แนวคันทรี่ ที่มีเอกลักษณ์ มีความแปลก โดดเด่น โดยประดิษฐ์จากกิ่งไม้แห้งตามธรรมชาติในพื้นที่วิทยาลัย นำมาเพิ่มมูลค่า ด้วยรูปแบบการออกแบบที่มีชิ้นเดียวในโลก มีความคงทน แข็งแรง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการตกแต่งฝาผนัง ตั้งบนโต๊ะทำงานเพื่อบอกเวลา เป็นของฝาก ของที่ระลึก และสามารถผลิตในเชิงธุรกิจได้
ใช้บอกเวลา ใช้ตกแต่งฝาผนังตกแต่งสถานที่ ใช้เป็นของฝาก ใช้เป็นของที่ระลึกที่มีความแปลกตา โดดเด่น สร้างความประทับใจ สามารถผลิตในเชิงธุรกิจ และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนได้