ชุดของขวัญผ้าพื้นเมืองสื่อรัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ผ่องพรรณ ศรีภิรมย์คหกรรม
2นางสาว พรรณรมณ สีพาฮาดคหกรรม
3นาย ชูศักดิ์ เกตุนาคหกรรม
4นาย ภาณุเดช ศรีมงคลคหกรรม
5นางสาว นพวรรณ เชื้อคุณะคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนายุทธ ลีละอินทร์ปวช.
2นาย ทินภัทร กองพันธ์ปวช.
3นางสาว สุพรรษา คัตตะโลปวช.
4นางสาว ชไมพร น่าชมปวช.

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ตกแต่งภายในบ้าน โดยการนำผ้าพื้นเมืองมาผสมผสานให้มีความแปลกใหม่ และยกระดับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เป้นที่ยอมรับ พร้อมกับการทักษะวิชาชีพให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น โดยมีสมมุติฐาน คือ การศึกษาความพึงพอใจ จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยการอาชึพหนองหาน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การหาค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อมอบในโอกาสพิเศษ
2. ผลิตภัณฑ์มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ จาการใช้ผ้าพื้นเมือง
3. ทำให้เกิดความประทับใจ สำหรับผู้ที่ได้รับผลิตภัณฑ์
1. สามารถจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กับผู้เรียน
2. เป็นการสนับสนุนผ้าพื้นเมืองจากชุมชน
3. นำได้ต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปได้