โดนัทจิ๋วเสริมเมล็ดขนุน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บริบูรณ์ สนณรงค์คหกรรม
2นางสาว อนงค์นาถ ข้อยุ่นคหกรรม
3นาง มัทนา นาคนิลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัชฏาภรณ์ ประจญกล้าปวช.
2นาย วูฒิชัย สุทธิวิเศษปวช.
3นางสาว รัตติกาล นพวรรณปวช.
4นางสาว อรจิรา อ่อนเฉวียงปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีอาหารและขนมเกิดขึ้นใหม่มากมาย ทั้งสีสัน หน้าตา รสชาติ หรือแม้กระทั่งการเสริมเติมแต่งคุณประโยชน์ต่างๆมากมายเข้าไปในขนมชนิดนั้นๆ ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น เมล็ดขนุนมีลักษณะคล้ายถั่ว ผสมกับเกาลัด มีรสชาติมัน หวานเล็กน้อย โดยทั่วไปเมล็ดขนุนเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่นิยมนักเนื่องจากส่วนใหญ่จะบริโภคเพียงเนื้อของขนุนเพียงเท่านั้น เมล็ดขนุนต้มสุก 100 กรัมให้พลังงาน 140-185 แคลอรี่ ดังนั้น การกินเมล็ดขนุนแทนขนมขบเคี้ยวต่างๆ จะไม่ทำให้อ้วน และมีส่วนช่วยลดความอ้วนได้ด้วย ขนมโดนัทจิ๋วเป็นขนมเบเกอรี่ชนิดหนึ่งที่ ทำง่ายและสะดวกในการบริโภคแต่ด้วยส่วนผสมของขนมโดนัทจิ๋ว ที่มีเพียงแป้ง ไข่ นม ทำให้ขนมชนิดนี้จึงทำให้ขนมชนิดนี้ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการมากนัก ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเข้าไปในขนมโดนัทจิ๋ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่เหลือใช้ และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับขนจมโดนัทจิ๋ว
1. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่เหลือใช้
2. เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับขนมโดนัทจิ๋ว
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค