เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ V.2

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อหาคุณภาพเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น ผลของโครงการ ปรากฏว่า จากการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านพบว่า เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของ เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใช้แสงจากดวงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วนำไฟฟ้าไปขับมอเตอร์ ซึ่งมอเตอร์เป็นต้นกำลังในการขับปั๊มน้ำเพื่อสูบไปอุปโภคและให้น้ำพืช
1. ได้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
2. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
3. ช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ลดต้นทุนในการผลิตภาคการเกษตรให้กับเกษตกร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุพจน์ เดชฟุ้งอุตสาหกรรม
2นาย จเร ธรรมเนียมอุตสาหกรรม
3นาย ยอดศักดิ์ คำแดงอุตสาหกรรม
4นาย สมคิด กิติวงศ์อุตสาหกรรม
5นางสาว พิมกมล ผึ้งวงศ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรศักดิ์ ต้นโศกปวส.
2นาย สวิตต์ หนูจอปวส.
3นาย จักกฤษณ์ พึ่งสถิดปวส.
4นาย จิราวดี เรืองอินปวส.