ต้นแบบสมาร์ทชุมชน 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วินิจ ผาพันธ์อุตสาหกรรม
2นาย เพียว เรียนชารีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ชนานันท์ สารสังข์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ชเนศ ไชยยศอุตสาหกรรม
5นางสาว สุดารัตน์ สังขะทิพย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชุตินันท์ คำสิริปวช.
2นาย ณัฐพล ภู่จำรูญปวส.
3นาย ตะวัน ประชามอญปวส.
4นางสาว ทิพวรรณ เชียศรีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

สภาพสังคมโลกในปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีและสังคมอุตสาหกรรมทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทางรังสี และปัญหาอุทกภัยในรูปแบบต่างๆอย่างเฉียบพลัน จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างต้นแบบสมาร์ทชุมชน 4.0 ตรวจวัดสภาพทิศทางความเร็วของกระแสลม วัดแสงยูวี ความดันอากาศ ฝุ่น ความเข้มแสง วัดปริมาณน้ำฝน รวมถึงวัดระดับน้ำฝน เพื่อเตือนภัยพายุฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ฝุ่น PM เช็คอุณหภูมิความชื้น รวมถึงแสงยูวีผ่าน APP ในสมาร์ทโฟน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับข้อมูลต่างข่าวสารต่าง ๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องวัดอุณหภูมิต้นแบบสมาร์ทชุมชน 4.0 สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ
สามารถส่งข้อมูลผ่าน APP ในสมาร์ทโฟน ไปยังหน่วยงาน หรือประชาชนในชุมชน เพื่อแจ้งเตือนระดับอันตรายต่างๆ