ผงกำจัดเหา

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เหาพบมากในเด็กนักเรียนทำให้มีอาการคันศีรษะ การกำจัดเหาถ้าอยู่ในเมืองต้องใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของสารเคมีอาจเป็นอันตรายได้ แต่ถ้าบ้านไหนมีใบน้อยหน่าอาจใช้ใบน้อยหน่าได้ จากภูมิปัญญาของชาวบ้านนี้ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดที่จะนำใบน้อยหน่า ใบยอ และผิวมะกรูด มาพัฒนาให้ใช้ได้สะดวก ปลอดภัย เก็บรักษาได้นาน และสามารถสร้างอาชีพได้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ผงกำจัดเหา 2 สูตรและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผงกำจัดเหา จำนวน 14 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าสูตรที่ 2 ใบน้อยหน่า 50 เปอร์เซ็นต์ ใบยอ 25 เปอร์เซ็นต์ ผิวมะกรูด 25 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์เหาตายดีกว่าสูตรที่ 1 ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพรวมเฉลี่ย 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.40 ความพึงพอใจด้านบรรจุภัณฑ์รวมเฉลี่ย 4.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.83 ความพึงพอใจมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผงกำจัดเหาผลิตจากใบน้อยหน่า ใบยอ และผิวมะกรูดตากแห้งและบดให้ละเอียด
สามารถฆ่าตัวเหาให้ตายและทำให้ไข่เหาฝ่อ สมานแผลบริเวณหนังศีรษะ บำรุงเส้นผม
เก็บรักษาไว้ได้นาน ราคาถูก สร้างอาชีพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาพร ใยดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นาตยา ศุภจิตรานนท์สามัญ
3นาง ฐปนิดา ตั้งสุวรรณกูลสามัญ
4นางสาว สิริกัญญานี อินตาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง จีรารัตน์ เป็นสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วนิดา นิลนนท์ปวส.
2นางสาว สุชาดา รัตนานุกูลปวส.
3นางสาว ณัฐวรรณ สุขมาปวส.
4นางสาว ศิรินทิพย์ เลื่อนลอยปวส.
5นาย ธนาวุฒิ สุขมีปวส.
6นางสาว เจนจิรา กล้าหาญปวส.
7นางสาว กนกอร แก้วนาคปวส.