ไฟจราจรสะพานข้ามคลองแบบเดินรถทางเดียว

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ถูกสร้างเพื่อแก้ปัญหาการเดินรถบริเวณสะพานข้ามคลองซึ่งส่วนมากเป็นสะพานไม้ เดินรถได้ทางเดียว ทำให้เกิดปัญหารถยนต์ขึ้นสะพานพร้อมกันจากทั้ง2ฝั่งเนื่องจากมองไม่เห็นกัน จนรถฝั่งใดฝังหนึ่งต้องถอดลงสะพาน ทำให้เสียเวลา เกิดการถอยพลาดบ่อยครั้งเป็นอันตรายต่อรถและสะพาน ดังนี้นสิ่งประดิษฐ์นี้จะเป็นไฟจราจรบังคับให้รถยนต์ที่มาถึงสะพานก่อนมีสิทธิ์ข้ามสะพานก่อน โดยเป้นไฟเขียว และฝั่งที่มาช้ากว่าจะแสดงไฟสีแดง ซึ่งสามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เป็นไฟจราจรสะพานข้ามคลองแบบเดินรถทางเดียว ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนสะพาน
2. ใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับรถที่กำลังข้ามสะพานและสั่งหลอดไฟสัญญาณจราจร เขียว/แดง
3. ใช้พลังงานจากระบบโซล่าเซลล์
ใช้ติดตั้งเป็นไฟจราจรบนสะพานข้ามคลองขนาดเล็กที่เดินรถได้ทางเดียว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิเรก ทิวัฑฒานนท์อุตสาหกรรม
2นาง ปัณณพร นุชประมูลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย นันทพล รัตนชูอุตสาหกรรม
4นางสาว อังสณา เขียวดำสามัญ
5นาย พรหมเมศร์ ไกรวิชัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศกร อะทะยศปวช.
2นาย พีรพัฒน์ โพธิ์ทองปวช.
3นาย จิรชัย สีอ่อนปวช.
4นาย ธีระศักดิ์ สุขสบายปวช.
5นาย อัษฎาวุฒิ ชินตู้ปวช.
6นาย ชูเดช หงษารัมย์ปวช.
7นาย ชวนากร กะพุทธาปวส.
8นาย ทัศดนัย มัดยูโก๊ปปวส.
9นาย ไพศาล ทิพยวนาวัฒน์ปวส.
10นาย ภาณุพงศ์ จันตะเคียนปวส.