ไตรโคเดอร์มาเชื้อรามหัศจรรย์รักษาโรคพืช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีรวัฒน์ ศรีหาอุตสาหกรรม
2นาย ชัยรัตน์ บุญมีอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. หญิง สุพรรณี ทองใบสามัญ
4นาย สุนันทา นวนประโคนสามัญ
5นาย อนุศักดิ์ เที่ยงธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มณีรัตน์ นาคินชาติปวช.
2นางสาว วรรณภา เมินกระโทกปวช.
3นาย วิบูลย์ศักดิ์ ชัยแหม่งปวช.
4นาย วิศรุต เส็งนาปวช.

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสภาพดินในแปลงปลูกพืชทั่วไปมีความเสื่อมโทรมลงอย่างมาก เนื่องจาก มีการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีอย่างหนัก จึงทำให้ประสบปัญหาการระบาดของโรคราทางดินซึ่งเมื่อพืชเป็นโรคแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ การใช้สารเคมีจึงเป็นการสิ้นเปลืองและไม่คุ้มค่า นอกจากนั้นยังทำให้เกิดปัญหาหลายประการ จากการศึกษาพบว่าการใช้ราไตรโคเดอร์มาในข้าวสุกเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพืช เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะนี้ เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อยและยังมีความปลอดภัยสูง และยังส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยลดกิจกรรมของเชื้อโรคพืชได้
- ยับยั้งและทำลายการงอกของสปอร์
- แข่งขันการใช้อาหารเพื่อการเจริญของเส้นใยเชื้อโรคพืช
- รบกวนกิจกรรมต่าง ๆ ของเชื้อโรคทำให้ความรุนแรงลดลง
- กระตุ้นให้เกิดความต้านทานโรคขึ้นภายในพืช
- พืชที่มีระบบรากดี เจริญเติบโตดี แข็งแรง จึงต้านทานโรคได้ดีขึ้น
ช่วยลดปริมาณเชื้อโรคพืช
- ทำลายเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดยการพันรัดและแทง
- ทำลายโครงสร้างที่เชื้อโรคสร้างขึ้นสำหรับการขยายพันธุ์
- ทำลายโครงสร้างที่เชื้อโรคพืชสร้างขึ้นเพื่ออยู่ข้ามฤดูกาล