วุ้นเส้น 5 Greens

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วราณี ชัยแสนสามัญ
2นาง นภาพร ก้อนมณีคหกรรม
3นางสาว ชัญญณัท จำปาราชคหกรรม
4นางสาว วิสันต์ จันสีดาคหกรรม
5นางสาว พิมพ์ลดา โชติปรีชาธนานันต์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรรณ์ธนัตถ์ โสแสนน้อยปวส.
2นางสาว ทิศาชล ศรีขาปวส.
3นางสาว ณัฐกฤตา โสภาคำปวส.
4นางสาว หทัยทิพย์ บัวภาปวส.
5นางสาว จุฑามาศ เกตุวงษาปวส.
6นางสาว สุนิสา เสนสุขปวส.
7นาย วัชรินทร์ เจียมในเมืองปวส.
8นางสาว วลัยพร สุระทิพย์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาวุ้นเส้น 5 Greenมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานที่เหมาะสมในการทำวุ้นเส้นเพื่อศึกษาปริมาณใบผัก ที่เหมาะสมในการทำวุ้นเส้นและเพื่อศึกษาคุณภาพวุ้นเส้นที่มีการทดลอง3ขั้นตอน คือศึกษาสูตรพื้นฐานที่เหมาะสมในการทำวุ้นเส้น ศึกษาปริมาณใบตำลึงกวางตุ้ง คะน้า โหรพา ขึ้นฉ่ายที่เหมาะสมในการทำวุ้นเส้น 5 Greenและศึกษาคุณภาพของวุ้นเส้น 5 Greenมีผลการทดลองคือ การศึกษาสูตรพื้นฐานที่มีความเหมาะสมคือสูตรB มีส่วนผสมคือ แป้งถั่วเขียวร้อยละ11 น้ำร้อยละ89 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณที่เหมาะสมคือใบตำลึงร้อยละ5 กวางตุ้งร้อยละ5 โหรพาร้อยละ3 คะน้าร้อยละ6 ขึ้นฉ่ายร้อยละ5 และผลการศึกษาด้านคุณภาพพบว่า วุ้นเส้นทั้ง 5 สีมีความชื้นโดยเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ13 และคุณภาพด้านการประเมินความชอบทางประสาทสัมผัส พบว่าวุ้นเส้น 5 Green ที่มีระดับความชอบตามลำดับคือ กวางตุ้งที่ระดับ 8.56 ขึ้นฉ่ายระดับ 8.27 คะน้าที่ระดับ 8.14 ตำลึงที่ระดับ 7.56 และโหระพาระดับ 7.18

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นวุ้นเส้นที่เสริมเส้นใยผักที่มีสีเขียว 5 ชนิด ซึ่งวุ้นเส้นที่ได้จะมีสีเขียวตามลักษณะสีของผักแต่ละชนิดด้วย เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้บริโภค ในการนำไปใช้ประกอบอาหาร
นำไปใช้ในการประกอบอาหาร