มาลา นาคาวิจิตร

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำมีความเชื่อและความศรัทธาในองค์พญานาคาจึงแสดงความเคารพต่อความเชื่อและศรัทธา ซึ่งเชื่อในธรรมและรู้จักชีวิตแนวทางการเจริญธรรมขององค์นาคา และมีการแสดงออกถึงความศรัทธาในรูปแบบของ การบูชาด้วยพญานาคา ไม่ว่าจะบูชาที่บ้าน หรือไป บูชาตามสถานที่ต่างๆ จะบูชาหรือบวงสรวงด้วยดอกไม้ เครื่องหอม บายศรี หรือแค่น้ำเปล่า ขึ้นกับกำลังทรัพย์ ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงแรงศรัทธาที่เรามีต่อองค์พญานาคา ดังนั้นจึงจัดทำโครงงาน “มาลา นาคาวิจิตร” นี้ขึ้นเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สืบทอดศิลปะงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่กำลังเลือนหายจากภาคอีสาน และประเทศไทย ให้คงอยู่ด้วยฝีมือของเยาวชน ควบคู่กับการพัฒนาต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยใหม่
2. สามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบพาณิชย์ได้
3. สร้างเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชนและคนพิการหรือทุพลภาพเพื่อช่วยเหลือด้านอาชีพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วงษ์ทอง คึมยะราชอุตสาหกรรม
2นางสาว วัชราภรณ์ ทันอินทรอาจอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. พิศสนุ อุปสารสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณิชานันท์ จันทะบูรณ์ปวช.
2นางสาว สมฤดี หลาบสุภาปวช.
3นางสาว อุบลรัตน์ ทองหมูปวช.