สารบำบัดน้ำใสจากหอยเชอรี่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การตกตะกอนของสารบำบัดน้ำใสจากหอยเชอรี่ พบว่า ไคโตซานจากหอยเชอรี่ สามารถตกตะกอนสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับค่า PH และปริมาณไคโตซาน สภาวะที่เหมาะสมในการตกตะกอนของสารอินทรีย์จากน้ำ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการตกตะกอนระหว่างสารส้มและการตกตะกอนด้วยสารบำบัดน้ำใสจากหอยเชอรี่ พบว่าการตกตะกอนของน้ำที่ต้องใช้สารส้มต้องใช้ในปริมาณที่มากกว่าในขณะเดียวกันหากเพิ่มปริมาณของสารส้มเพิ่มขึ้นก็จะมีผลทำให้ค่าของน้ำมีความเป็นกรดมากขึ้น ในขณะที่สารบำบัดน้ำใสจากไคโตซานใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าสามารถทำให้น้ำตกตะกอนมีน้ำหนักเป็นกลุ่มก้อน และยังช่วยซับสีและซดูดซับธาตุที่เป็นของเสียที่อยู่ในน้ำตัวอย่าง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สารบำบัดน้ำใสจากหอยเชอรี่จากหอยเชอรี่ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สารไคโตซานที่ได้จากหอยเชอรี่มีประสิทธิภาพ ในการปรับระดับน้ำใส ลดอัตราการสูญเสียน้ำ ใช้เวลาในการปรับปรุงความใส 1-2 ชั่วโมง การตกตะกอน มีความใสดีกว่าการตกตะกอนโดยใช้สารส้ม และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ สามารถนำไปเผยแพร่แก่ชุมชนและสถานศึกษา อีกทั้งสามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนได้
1. สารบำบัดน้ำใสจากหอยเชอรี่ที่มีประสิทธิภาพในการปรับระดับน้ำใส
2. นักศึกษาได้มีความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเองมากขึ้น
3. ลดต้นทุน ต้นทุนการผลิตต่ำ วัสดุหาได้ในท้องถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ปรวรรณ ทองภูสามัญ
2นางสาว รัชนีกร ขอดแก้วสามัญ
3นางสาว ทินมณี พลศิริสามัญ
4นางสาว ชนกเนตร มะโนชัยสามัญ
5นางสาว ณัฐชนันท์ ฟักขำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ตรีสุคนธ์ สุพรรณสารปวช.
2นางสาว สกุนา เขื่อนแก้วปวช.
3นางสาว ภัทรธิดา หล้าตันปวช.
4นางสาว กนกวรรณ สุนันต๊ะปวช.
5นางสาว ธัญวรัตน์ จันทนะปวช.
6นางสาว พัชรินทร์ ศรีวิชัยปวช.
7นางสาว สุภัสสรา อาสาปวช.
8นาย วโรดม หาญล้ำปวช.
9นางสาว สุดารัตน์ คงศรีปวส.
10นางสาว จิราวรรณ บรรจงปวส.