อุปกรณ์แจ้งเตือนการยกราวกั้นเตียงเด็ก 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้าอุตสาหกรรม
2นาย สยาม ปั่นธรรมอุตสาหกรรม
3นาย มรุต นามบุญอุตสาหกรรม
4นาง นงรักษ์ ปัญสุภารักษ์อุตสาหกรรม
5นาย ฉัตรพฤกษ์ สีทิมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชรากร ตั้งรัตนสมบูรณ์ปวส.
2นาย ชิษณุพงศ์ พฤกษากิจปวส.
3นาย ภัทรพงษ์ พรอินทร์ปวส.
4นางสาว ชมพูนุท อยู่หาญปวส.
5นางสาว จันทมณี ยมมรรคาปวส.
6นาย ธีรภัทร สามารถดีปวส.
7นางสาว หนึ่งฤทัย หินทองปวส.
8นางสาว พนิตา ดวงแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์แจ้งเตือนการยกราวกั้นเตียงเด็ก 4.0 ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุสำหรับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลจากการตกเตียงจากเหตุที่ลืมยกราวกั้นเตียงขึ้น โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับการขึ้นลงของราวกั้นเตียงสั่งให้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รับรู้แล้วส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์กำเนิดเสียงและแสง นอกจากนั้นสามารถส่งสัญญานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังตัวรับในห้องพักเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลอีกทางหนึ่งผลการทดสอบปรากฏว่าสามารถทำงานได้ครบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. แจ้งเตือนเป็นสัญญาณไฟและเสียงออดที่เตียงเด็ก
2. เมื่อลืมยกราวกั้นเตียงขึ้นจะส่งสัญญาณไปยังห้องพักเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่ในห้องพักสามารถตรวจสอบเตียงที่ไม่ได้ยกราวกั้นขึ้นได้
4. ใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการเคลื่อนย้ายเตียง
เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยแจ้งเตือนเมื่อลืมยกราวที่กั้นเตียงผู้ป่วยเด็กขึ้นไว้เพื่อป้องกันการตกเตียง