ข้าวเหนียวฮางงอกสมุนไพรอบกรอบเสริมแคโรทีนอยด์จากเปลือกแครอทและเเอนโทไซยานินจากเปลือกมันม่วง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มินทร์ธิดา กุแก้วคหกรรม
2นางสาว ลักขณา แสนสีดาสามัญ
3นาย อภิชัย สาระสิทธิ์คหกรรม
4นางสาว ดวงดาว จันทรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ชิตณรงค์ อักษรศรีศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธีราพร ดำวงศ์ปวช.
2นางสาว อาทิตยา ถวนนอกปวช.
3นางสาว สุรัสวดี ภูศรีฤทธิ์ปวส.
4นางสาว เมธินี พันธืเพ็งปวส.
5นางสาว รัตนา พรมกาญจน์ปวส.
6นางสาว พิมพ์สิริ คำหอมปวส.
7นาย นฤปนาท บุญสิทธิ์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฮางงอกสมุนไพรอบกรอบเสริมแคโรทีนอยด์จากเปลือกแครอทและแอนโทไซยานินจากเปลือกมันม่วงมีแนวคิดจากการนำข้าวเหนียวฮางอินทรีย์ 3 ชนิด ที่นำมาเพาะงอก ทำให้มีสารกาบา วิตามิน และแร่ธาตุเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะใยอาหารชั้นดีเพิ่มขึ้นสูงกว่าข้าวขัดขาว 15 เท่า และยังนำวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรที่ยังคงมี สารต้านอนุมูลอิสระ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คือ เปลือกแครอท และเปลือกมันม่วง มาแปรรูป ซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ ข้าวเหนียวฮางงอกสมุนไพรอบกรอบ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและรสชาติอร่อย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฮางงอกสมุนไพรอบกรอบมีคุณภาพที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ
ข้าวเหนียวฮางงอกมีสารกาบา สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหารชั้นดีในปริมาณสูง
ใช้วัสดุเศษเหลือทางการเกษตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นในเชิงพาณิชย์