สานต่อ ก่องานศิลป์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานหัตกรรมจักสารพื้นบ้าน เป็นงานศิลปหัตถศิลป์ที่มีความประณ๊ตงดงาม ในเชิงศิลปพ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ซึ่งชุมชนมีการประกอบอาชีพหัตถกรรมท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาที่มีรากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น และฐานกลุ่มคนในท้องถิ่น ความรู้ด้านหัตถกรรมเหล่านี้นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มาจากระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มิใช่เพียงอาชีพให้กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น ไม้ไผ่เป็นไม้อเนกประสงค์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน และเป็นพืชที่เติบโตได้ง่ายในทุกสภาพภูมิประเทศ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การจักสานไม้ไผ่ โดยใช้ไม้ไผ่พื้นเมืองคือไผ่ซางนวล นำมาออกแบบงานจักสาน ให้เกิดลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ ลวดลายโบราณ เป็นการอนุรักษ์สืบทอดงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นอีสานให้คงอยู่คู่กับประเทศไทย
งานจักสานไม้ไผ่ประณีตศิลป์มีความละเอียดอ่อน ความบางของเนื้อแผ่นไม้ไผ่เพียง 1 มิลลิเมตรหรือใกล้เคียงกับแผ่นกรพดาษนำมาขึ้นลวดลายอัตลักษณ์ก่อให้เกิดอรรถรสแห่งความงามของงานหัตถศิลป์ชั้นสูง คู่ควรแก่การอนุรักษณ์สืบทอดให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบไป ด้านชิ้นงานใช้สอยตามประโยชน์ของชิ้นงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เบญจวรรณ บุ้งทองคหกรรม
2นาง สุวรรณา พรมทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง รุจิรา บุญรักษาสามัญ
4นาย สมศักดิ์ นอหน่อคหกรรม
5นางสาว สโรชา ฟูร์นิเยร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฎา สืบนอกปวช.
2นางสาว สุดธิดา แสงเพชรปวช.
3นางสาว ศิริภาพันธุ์ ขันติกุลปวช.
4นางสาว ญาณิศา พันพินิจปวช.
5นางสาว เจต ตาโยบาปวส.
6นาย รัฐพงศ์ น้อยสุวรรณปวส.
7นางสาว สกาวเดือน หิรัญเกิดปวส.
8นาย เกรียงไกร วิเศษปวส.
9นาย ปิยนัฐ์ สมพันธ์ปวส.
10นาย อนิรุทธ์ ศรีเชียงสาปวส.