ระบบบริหารจัดการโครงการผ่านออนไลน์ 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พยุงศักดิ์ สบายใจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย กฤตเมธ ประกอบแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ธารทิพย์ ภาเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วันนิษา แสนทวีสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อุเทน นามโคตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจตริน ศรีเมืองปวช.
2นาย ธนาธิป ดาวประสงค์ปวช.
3นาย ภูวดล ดวงจันทร์ปวช.
4นางสาว จุฑารัตน์ สมนึกปวส.
5นาย ดนุพล หอมเย็นปวส.
6นาย ณรงค์ศักดิ์ บัวงามปวส.
7นาย ชัยวัฒน์ ศรีบัวปวส.
8นางสาว นุชฏาภรณ์ จรูญกุลปวส.
9นางสาว สุธิดา นันทสารปวส.
10นาย เกียรติศักดิ์ ถานไชยยงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันที่สังคมเป็นสังคมสารสนเทศ ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทุกๆหน่วยงาน ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ หน่วยงานที่สามารถจัดการข้อมูลได้ดีกว่าย่อมได้เปรียบกว่าในทุกๆ ด้าน ดังนั้นจึงได้มีความพยายามนำเทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลของหน่วยงานมีความถูกต้องแม่นยำ ทันสมัยและสะดวกต่อการเรียกใช้งานมากที่สุด จากปัญหากล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความคิดที่พัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวเพื่อลดการใช้กระดาษในสำนักงานโดยการเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ออนไลน์ สามารถสืบค้นได้ อย่างรวดเร็วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบบริหารจัดการโครงการออนไลน์ 4.0 เป็นการนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล และสามารถลดการใช้กระดาษในสำนักงานโดยการเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ออนไลน์
1.สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และง่าย เมื่อต้องการผ่านระบบบริหารจัดการโครงการออนไลน์
2.สามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
3.สามารถสมัครสมาชิกและดาวน์โหลดไฟล์โครงการได้