ไฟจราจรจำกัดความเร็วด้วยพลังงานลม

สายมิตรเทคโนโลยี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ไฟจราจรจำกัดความเร็วด้วยพลังงานลม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสามารถดำเนินการพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจในทฤษฎีและการปฏิบัติของไฟจราจรจำกัดความเร็วด้วย พลังงานลม ซึ่งจากการทดลองหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานของไฟจราจรจำกัดความเร็วด้วยพลังงานลมพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ไฟจราจรจำกัดความเร็วด้วยพลังงานลม ใช้พลังงานทดแทนจากลมมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า
ซึ่งจากการทดลองหาประสิทธิภาพของไฟจราจรจำกัดความเร็วด้วยพลังงานลมพบว่าสามารถใช้งานได้จริง
อย่างมีคุณภาพ
1 ไฟจราจรจำกัดความเร็วด้วยพลังงานลม มีประสิทธิภาพการใช้งานดีเยี่ยม
2 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้จริง
3 ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟจราจรจำกัดความเร็วด้วยพลังงานลม
4 ผู้ใช้งานอุปกรณ์ไฟจราจรจำกัดความเร็วด้วยพลังงานลมมีความพึงพอใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อัมพล วาโยบุตรผู้บริหาร
2นาย นิเชษฐ สุขเฟื่องฟูอุตสาหกรรม
3นาย พิพัฒน์ โตสกุลอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. หญิง ราตรี ฉาสันเทียะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย กิตตินันท์ บุญนาทีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรปรัช แสนถมปวช.
2นางสาว ดาริกา จำปาปวช.
3นางสาว ฐาปนี พนากุลปวช.
4นาย ศุภกร พลีพูนปวส.
5นาย ธีรเดช คงประเวชปวส.