เรือนชวา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชลีรัตน์ จันทร์ศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ปาณิสรา การนอกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง วิภาวี เขียวศรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว หนึ่งฤทัย เกิดโมลีปวช.
2นางสาว พรนภา สาระพลปวช.
3นางสาว สุวรรณี เหมวิหกปวช.
4นางสาว ศิริรัตน์ ห้องหนองซำปวช.
5นางสาว ปัณฑารีย์ แสนบุญเรืองปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง "เรือนชวา" เป็นการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน"เรือนชวา"โดยการนำผักตบชวาที่เป็นวัชพืชที่มีมากในท้องถิ่นมาใช้แทนไม้ โดยการทำ"เรือนชวา" สามารถใช้เป็นของขวัญ ของประดับตกแต่งที่ทรงคุณค่าทางด้านจิตใจและยังเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ของชาติให้คงไว้ จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน"เรือนชวา" โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ รองลงมาคือด้านการเลือกใช้วัสดุ และด้านการออกแบบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นการนำวัชพืชที่มีมากในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่า
1.นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าภูมิปัญญาไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
2. สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้
3. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์