หน้ากากเชื่อมเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของหน้ากากเชื่อมเพื่อสุขภาพและหาความพึงพอใจในการใช้งานของหน้ากากเชื่อมเพื่อสุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หน้ากากเชื่อมเพื่อสุขภาพ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพการใช้งานหน้ากากเชื่อมเพื่อสุขภาพ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของหน้ากากเชื่อมเพื่อสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) แบบประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของกลุ่มตัวอย่าง 2) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานหน้ากากเชื่อมเพื่อสุขภาพ ผลวิจัยพบว่า ผลข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ของหน้ากากเชื่อมเพื่อสุขภาพ Welding mask for health มีค่าเฉลี่ย 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 อยู่ในเกณฑ์มีประสิทธิภาพในการใช้งาน มาก ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ มาก ผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานของหน้ากากเชื่อมเพื่อสุขภาพWelding mask for health มีค่าเฉลี่ย 3.80 คิดเป็นร้อยละ 76.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในการใช้งาน มาก ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หน้ากากเชื่อมเพื่อสุขภาพ เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ดูดควันเชื่อมขนาดเล็กสามารถพกพาได้อย่างสะดวก โดยใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านเครื่องดูดฝุ่นชนิดพกพาแล้วต่อสายไปยังตัวหน้ากากเชื่อมแบบสวมศีรษะแบบอัตโนมัด เมื่อทำการเชื่อมโลหะต้องทำการเปิดสวิทซ์เพื่อให้พัดลมดูดควันทำงาน พัดลมดูดควันจะทำหน้าที่ดูดควันที่เกิดจากการเชื่อมโลหะออกมาตามท่อที่ได้ทำการต่อไว้ ควันจะไหลผ่านท่อมายังเครื่องดูดฝุ่นและระบายทิ้งด้านหลังของผู้ปฏิบัติงาน และไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของควันเชื่อมโลหะ ซึ่งหน้ากากดูดควันเชื่อมสามารถช่วยลดปริมาณควันเชื่อมโลหะที่ฟุ้งกระจายอยู่บริเวณหน้าผู้ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะได้อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ ของควันเชื่อมที่เกิดขึ้น
ช่วยลดปริมาณควันเชื่อมโลหะที่ฟุ้งกระจายอยู่บริเวณหน้าผู้ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภวิชญ์ พัชรปรีชากุลสามัญ
2นาย วิทวัส รัตนบุรมย์อุตสาหกรรม
3นาย ทรงเกียรติ หาญสุโพธิ์อุตสาหกรรม
4นาย ไพรวัลย์ วิเศษดอนหวายอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฏิวัติ ปันเจริญปวส.
2นาย ภานุ บัวจุมปวส.
3นาย ภูมิศักดิ์ แก้วคำสอนปวส.
4นางสาว พรรณภา มีแย้มปวส.
5นางสาว วานิสสา รื่นรวยปวส.