ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยIoTเพื่อชีวิต (IoT smart box)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทพบัณฑิต สิงคีบับพาอุตสาหกรรม
2นาย จีระเดช สิงคลีประภาอุตสาหกรรม
3นาย สมนึก อุ่นแก้วศิลปกรรม
4นางสาว อภิญญา บัวคำโคตรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวันต์ ดรโคตรจันทร์ปวช.
2นาย ณัฐวัชร จุมพลปวช.
3นาย ธนพล คำแพงปวช.
4นาย ธีรเมธ ปุ้มสระเกษปวช.
5นาย ชัยยุทธ บัวบานปวช.
6นาย วจนะ แสนเสนาปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรม โทรคมนาคม เศรษฐกิจ และสังคมในโลกปัจจุบัน โดยจะกล่าวถึงเฉพาะในด้านการประยุกต์ใช้งาน อุตสาหกรรม สังคม ชุมชน การดำเนินชีวิตประจำวันสามารถเชื่อมต่อและทำงานสอดคล้องกันได้ ด้วนระบบเครือข่าย ความถี่ ในการสื่อสารและประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความปลอดภัยในการดำรงชีวิตที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)จากความเป็นมาและความสำคัญ ดังกล่าว ในฐานะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ จึงมีความสนใจที่จะพัฒนา ชุดควบคุมไฟฟ้าด้วยระบบอินเตอร์เน็ต(IoT)เพื่อใช้อำนวยความสะดวกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินกิจประจำวัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Internet of Things การนำเทคโนโลยี เครือข่ายอินเตอร์เน็ต นำมาใช้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย เพื่อสั่งงาน ควบคุมระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง ในการเปิดปิด โดยใช้อุปกรณ์สื่อสาร สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ และยังสามารถแจ้งสถานะการทำงานปัจจุบัน ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ เป็นการแจ้งเตือน
1.สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากับเทคโนโลยีสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2.อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตที่สั้งงานเปิด-ปิดอุกปรณ์ควบคุมไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต