Move Chair

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัย Move Chair มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยทางสมองที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ ไม่สามารถนั่งนิ่งเหมือนบุคคลทั่วไปได้ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของ Move Chair 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ Move Chair จากญาติผู้ป่วยที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ จากผลการศึกษาพบว่า Move Chair มีประสิทธิภาพในการผ่อนแรงญาติผู้ป่วยที่ต้องดูแล ผู้ป่วยสามารถนั่งทำกิจกรรมได้นานขึ้น นั่งรับประทานอาหารได้เอง ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่าพึงพอใจ Move Chair ด้านรูปแบบ (Form) อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.ุ61) และด้านการทำงาน (Function) อยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.5ุ7 )

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Move Chair มีประสิทธิภาพในการผ่อนแรงญาติผู้ป่วยที่ต้องดูแล ผู้ป่วยสามารถนั่งทำกิจกรรมได้นานขึ้น นั่งรับประทานอาหารได้เอง
Move Chair มีประสิทธิภาพในการผ่อนแรงญาติผู้ป่วยที่ต้องดูแล ผู้ป่วยสามารถนั่งทำกิจกรรมได้นานขึ้น นั่งรับประทานอาหารได้เอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ชัชฎาพร อ่อนกลสามัญ
2นาย อรรถพร กอก็ศรีอุตสาหกรรม
3นางสาว นาตยา ศุภจิตรานนท์สามัญ
4นางสาว ฐิฌาภรณ์ ไฝ่ทองอุตสาหกรรม
5นาย จักรพงค์ เพรชประดับอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตตศักดิ์ พิมทองปวช.
2นาย คธาวุฒิ เหนือระวงค์ปวช.
3นาย ธวัชชัย กลัดแก้วปวช.